Juridische mededeling

Bescherming van het privéleven

1. Algemeen
Dit beleid beschrijft hoe Mon Agence persoonsgegevens over u verwerkt en wat uw rechten zijn in geval van verwerking van uw persoonsgegevens door Mon Agence.

Om haar wettelijke opdrachten te vervullen, is My Agency verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

My Agency zorgt ervoor dat zij uw persoonsgegevens op een adequate, relevante en beperkte manier verwerkt voor wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

2. Gegevensbeveiliging en privacy
My Agency neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Het zorgt ervoor dat uw gegevens in het bijzonder worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijziging. My Agency heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Mijn bureau heeft onder meer een toegangsautorisatiemechanisme (Identity and Access Management) opgezet voor haar agenten. Dit systeem is zo ingericht dat de verwerkte persoonsgegevens en de verwerking daarop alleen toegankelijk zijn voor personen en applicaties die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd op basis van functionele behoeften.

3. Gegevensbeveiliging en privacy
My Agency neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Het zorgt ervoor dat uw gegevens in het bijzonder worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijziging. My Agency heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Mijn bureau heeft onder meer een toegangsautorisatiemechanisme (Identity and Access Management) opgezet voor haar agenten. Dit systeem is zo ingericht dat de verwerkte persoonsgegevens en de verwerking daarop alleen toegankelijk zijn voor personen en applicaties die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd op basis van functionele behoeften.

4. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming?
My Agency, gevestigd Rue de Gomzé, 32/05 te 4140 Gomzé-Andoumont en vertegenwoordigd door mevr. Fabienne De Backer, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van de uitvoering van haar wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat zij, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepaalt.
De functionaris voor gegevensbescherming is mevr. Fabienne de Backer. De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming u toekent.

5. Welke persoonsgegevens worden door My Agency verwerkt en voor welke doeleinden worden deze verwerkt?
De categorieën van persoonsgegevens die door Mon Agence worden verwerkt, omvatten de volgende:
identificatiegegevens (bv. achternaam, voornaam);
contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer).
My Agency verzamelt deze persoonsgegevens, met name door middel van contactformulieren.
My Agency verwerkt uw persoonsgegevens om haar contractuele opdrachten uit te voeren. Uw persoonsgegevens mogen door Mon Agence niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van haar contractuele opdrachten.
De verwerking van deze persoonsgegevens wordt door Mon Agence met name uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

BEHEER VAN UW DIENSTVERZOEK
Doel – De gegevens die u ons verstrekt, worden uiteraard verwerkt om onze contractuele opdracht uit te voeren en om hierover met u te communiceren.
Gegevenscategorieën – Dit kunnen uw naam, voornaam, afbeelding, beroep, naam van uw woon- of verblijfplaats bedrijf, vestiging, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identificatiegegevens, correspondentie, enz. zijn.
Onmisbaar – Al deze gegevens zijn essentieel voor de uitvoering van de opdracht die u ons toevertrouwt. Zonder hen kunnen wij onze missie niet uitvoeren.
Ontvangers van de gegevens – Hun communicatie met de medewerkers van My Agency kan nodig zijn voor de uitvoering van onze missie.
Duur – De gegevens die u ons toevertrouwt, worden bewaard tot 5 jaar na de voltooiing van de laatste opdracht die u ons toevertrouwde.
OFFERTE AANVRAAG
Doel – De gegevens die u ons bezorgt voor het maken van een schatting, worden verwerkt met het oog op een zo nauwkeurig mogelijke schatting volgens uw behoeften, uw budget en uw tijdsvoorkeuren.
Gegevenscategorieën – Dit kunnen uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, stad zijn, maar ook uw bedrijfsnaam, behoeften, budget en gewenste doorlooptijden.
Ontvanger van de gegevens – De gegevens die u ons verstrekt op het offerteformulier zijn bedoeld om te worden doorgegeven aan de medewerkers van My Agency.
Duur – De gegevens die u ons toevertrouwt in uw offerte-aanvraag worden bewaard tot 1 jaar na verzending van de offerte, tenzij u een contractuele relatie aangaat met ons bedrijf.
CONTACT FORMULIER
Doel – Als u ons een idee, opmerking of vraag wilt sturen, kunt u dit doen via het contactformulier op onze website. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om ons in staat te stellen contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek.
Gegevenscategorieën – Dit kunnen uw voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, plaats en postcode zijn.
Duur – De gegevens die u ons toevertrouwt via het contactformulier, worden bewaard tot 1 jaar na verzending van de offerte, tenzij u een contractuele relatie aangaat met ons bedrijf.
Uw persoonsgegevens waarover Mon Agence beschikt, kunnen worden verwerkt in het kader van een telefoongesprek met u.
Mijn Agentschap kan, in overeenstemming met het Algemeen Reglement Gegevensbescherming, artikel 4 van de wet van 3 augustus 2012 en het koninklijk besluit van 27 maart 2015, vervolgens alle persoonsgegevens verwerken die rechtmatig zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een van zijn andere wettelijke opdrachten.
Uw persoonsgegevens zullen door Mon Agence nooit worden verwerkt voor commerciële of reclamedoeleinden of worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

6. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
In het kader van de uitvoering van haar wettelijke opdrachten kan Mon Agence uw persoonsgegevens ontvangen of meedelen, met name aan de volgende ontvangers: * Jezelf; * Onze aannemers.

7. Doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie
In overeenstemming met de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende regelgeving, is Mijn Agentschap bijvoorbeeld verplicht om fiscale informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, door te geven aan de belastingautoriteiten van de betrokken staten.

8. Doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie
In overeenstemming met de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende regelgeving, is Mijn Agentschap bijvoorbeeld verplicht om fiscale informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, door te geven aan de belastingautoriteiten van de betrokken staten.

9. Bewaring van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn mag niet langer zijn dan de verjaringstermijn voor strafbare feiten die onder de jurisdictie van Mijn Agentschap vallen en het volledig uitsterven van alle daarmee verband houdende administratieve en gerechtelijke rechtsmiddelen.

10. Wat zijn uw rechten op de persoonsgegevens die door Mon Agence worden verwerkt?
U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten zijn slechts in beperkte gevallen van toepassing.
* U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die door Mon Agence worden verwerkt.
* U hebt het recht om zo snel mogelijk de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens over u te verkrijgen.
* U heeft het recht om, in bepaalde gevallen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
* U hebt het recht om, in bepaalde gevallen voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op elk moment bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
* U hebt het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u treft, behalve wanneer deze beslissing noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract, wettelijk is toegestaan of is gebaseerd op uw toestemming.
* U heeft het recht om, in bepaalde gevallen voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen.
In bepaalde omstandigheden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort. Dit is met name het geval voor de verwerking van persoonsgegevens beheerd door Mon Agence gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp is van een controle, een onderzoek of voorbereidende handelingen die My Agency uitvoert in het kader van de uitvoering van haar juridische opdrachten.

11. How can you exercise your rights?
When you find that some of your personal data is incorrect or incomplete or if you wish to exercise your rights, you can submit your request:
* By post to the attention of Mon Agence, Rue de Gomzé, 32/05 – 4140 Gomzé Andoumont
* By e-mail if possible signed electronically to the following address: info@monagence.be
Please attach a copy of your identity card to your request.
Your request will be processed within 30 calendar days. If it is complex or the service is faced with a large number of requests, this period will be extended by 60 days.

12. Rechtsmiddelen
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en een rechtsmiddel in te stellen indien u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd of dat een verwerking van persoonsgegevens over u een inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om een ​​klacht in te dienen, stuurt u uw verzoek naar het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit: Persstraat 35 1000 Brussel E-mail: contact@apd-gba.be

13. Update van het privacybeleid Dit beleid kan onderhevig zijn aan mogelijke updates.
U wordt daarom verzocht deze af en toe te herlezen om op de hoogte te blijven. Het bijgewerkte beleid zal nog steeds voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Cookiebeleid

De volgende informatie betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, e-mailadres en IP-adres.

Dit beleid is van toepassing op de pagina’s van de website van Mon Agence. In uw browser beginnen deze pagina’s met:

https://(www.)mijnagentschap.be

Waarschuwing! Wanneer een link u naar een andere website, een online applicatie of een sociaal netwerk leidt, moet u verwijzen naar de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van deze diensten.

Uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens gegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG).

  1. Wat zijn cookies en waarom zijn ze nuttig?

Onze website maakt, net als het overgrote deel van de websites, gebruik van cookies om uw bezoek zo optimaal mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de server van een website via uw browser tijdelijk op uw computer of ander apparaat opslaat. Daar wordt informatie opgeslagen.

2. Onze cookies maken het volgende mogelijk:

om de website te laten werken zoals bedoeld;
uw instellingen tijdens en tussen bezoeken onthouden (vb. taalkeuze);
om de snelheid en veiligheid van de site te verbeteren;
om onze pagina’s te delen op sociale netwerken zoals Facebook;
om onze website continu te verbeteren (bijvoorbeeld voor statistische en kwalitatieve doeleinden).

3. Wij gebruiken geen cookies:

om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
om gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
om gegevens te verzenden naar advertentienetwerken;
om persoonsgegevens door te geven aan derden;
voor commerciële doeleinden.
Uw toestemming voor het gebruik van cookies

Als uw browserinstellingen onze cookies (automatisch) accepteren en u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid. Als u cookies uit uw browser wilt wissen of er beperkt gebruik van wilt maken, betekent dit dat onze site waarschijnlijk niet naar behoren werkt.

4. Welke cookies gebruiken we?
Hier is een lijst van de cookies die we gebruiken:

Naam

De duur van het gesprek

https://www.monagence.be SERVERID31394

Fin de la session du navigateur

.google.com NID

180 jours

.google.com OGPC

30 jours

www.google.com DV

1 jour

.google.com CONSENT

300 jours

.google.com 1P_JAR

30 jours

5. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?Als u cookies wilt verwijderen of beheren, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. In onderstaande links vindt u meer uitleg.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

HEEFT U VRAGEN?

We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.